ÍNDEX

  1. Presentació
  2. Objectius
  3. Funcionament
  4. Descripció dels formularis
  5. Guies didàctiques

PRESENTACIÓ

SACS (Sistema d'Avaluació de Competències Socials), és un programari que es pot instal·lar a qualsevol Intranet de centres d'Ensenyament Secundari, i al qual poden accedir fàcilment tots els usuaris i usuàries registrats.

Forma part d'un projecte de recerca desenvolupat durant el curs 2006/2007 amb llicència concedida pel Departament d'Educació i Universitats (DOGC núm.: 4699 de 17.8.2006), i supervisat per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

torna a l'índex

OBJECTIUS

Es pretenen tres objectius bàsics:

  1. Informar i sensibilitzar a l'alumnat sobre l'estat i el creixement de les seves competències socials, i per extensió a la seva família, tutors i tutores.
  2. Facilitar al professorat una eina sistemàtica que ofereixi indicadors vàlids sobre diferents aspectes del desenvolupament dels nois i noies com a persones amb consciència cívica.
  3. Crear bases de dades que permetin la investigació estadística sobre competències socials a partir de la xarxa d'intranets de centre.

torna a l'índex

FUNCIONAMENT

S'han elaborat 5 formularis tipus test, que són adaptacions a l'ESO de qüestionaris ja validats sobre competències socials, i s'han integrat a l'estructura de les intranets de centre amb un format dinàmic. Això vol dir que el resultat de cada test es calcula i es representa gràficament de manera immediata.

A més, les dades obtingudes queden recollides a la base de dades de la intranet, possibilitant el seu tractament estadístic posterior a través d'un altre menú accessible només al professorat. S'obre la porta així a la comparació dels resultats entre diferents col·lectius d'un mateix centre, entre centres diferents i entre competències socials i resultats acadèmics.

Alhora la privacitat de les dades queda garantida amb el sistema de gestió d'usuaris propi de les intranets, de manera que els gràfics individuals només són accessibles per a la persona interessada a través de la seva contrasenya. En el cas de l'alumnat, hi poden accedir també la seva família i el seu professorat, especialment tutors i tutores.

torna a l'índex

DESCRIPCIÓ DELS FORMULARIS
1- INTEL·LIGÈNCIES permet obtenir una gràfica comparativa de com es treballen 7 tipus d'intel·ligència (Gardner), entre ells l'interpersonal i l'intrapersonal, importants per a les competències socials.
2- ASSERTIVITAT és una adaptació a formulari dinàmic del test de Michelson, que calcula una variable indicadora del grau d'assertivitat, inhibició o agressivitat expressada gràficament en una balança.
3- RAONAMENT; un seguit d'exercicis en línia per valorar la capacitat de resolució de problemes interpersonals, generant indicadors de pensament: causal, alternatiu, conseqüencial, etc.
4- SOCIABILITAT, instrument interactiu d'avaluació de les habilitats socials basat en el mètode estructurat de Goldstein; calcula un indicador del % apreciat d'habilitats expressat amb un "sociòmetre"
5- MOTIVACIÓ ÈTICA , es proposa recollir indicadors del desenvolupament moral agrupats segons la tipologia de l'investigador Elio del Rincón: el grau de dependència de les figures d'autoritat, l'assimilació de normes, valors universals, etc.

torna a l'índex

GUIES DIDÀCTIQUES

Aquests formularis no estan pensats per aplicar-se aïlladament, sinó dins d'un marc més ampli d'activitats d'ensenyament - aprenentatge sobre Competències Socials i Convivència, realitzades preferentment a Tutoria però comptant amb la col·laboració de totes les àrees.

A l'apartat "documents" de la Intranet s'aniran facilitant diferents materials relacionats amb aquest tema, perquè tot el professorat que vulgui pugui agafar idees i col·laborar.

Tot plegat no és sinó un graó més d'una tasca col·lectiva, que té per objectiu formar als/les nostres adolescents com a ciutadans i ciutadanes amb voluntat i capacitat de convivència constructiva.

torna a l'índex