PRESENTACIÓ

Aquesta web i el programari conté formen part d'un projecte d'aplicació del Programa de Competència Social (PCS), que es va iniciar a l'IES El Castell d'Esparreguera l'any 2001. La intenció inicial era orientar el projecte a l'alumnat que presentava risc de fracàs escolar o conductes problemàtiques, però ben aviat es va veure que les estratègies i orientacions que aporta el PCS són vàlides i tenen sentit per a tot tipus d'alumnat.

El model d'ensenyament inclusiu ens demana al professorat, a més de la transmissió de coneixements, la integració social dels nois i noies i la seva formació com a persones. Una demanda, promoguda també pels poders públics, que atribueix a les institucions educatives el rol de transmetre valors i de formar els ciutadans i ciutadanes propis d'una societat democràtica i responsable.

Aquestes espectatives són difícils de satisfer perquè no hi ha una forma reglada d'enfocar la formació cívica, per altra banda molt complexa. A fi de comptes, la plantilla dels centres d'ensenyament secundari està formada per especialistes en una àrea determinada, i no hi ha establert un procés de formació paral·lel que habiliti al professorat per al rol d'educadors i educadores. Tampoc està clar quin tipus de formació hauria de ser aquesta, ni si en els instituts d'ESO es donen les condicions adients per exercir-la.

Un dels punts forts del Programa de Competència Social és que descomposa aquest problema en d'altres més concrets. En lloc de plantejar-se la formació cívica en general, proposa una intervenció estructurada en diferents àmbits:

Cadascun d'ells dóna lloc a unes pautes d'observació i unes actuacions educatives diferents, i que es complementen mútuament. L'objectiu final és millorar les aptituds per a la convivència cívica de l'alumnat.

A més, les pautes d'intervenció que es proposen tenen una base teòrica molt sòlida, fonamentada en pensadors contemporanis com Howard Gardner, amb la seva Teoria de les intel·ligències Múltiples, i Daniel Goleman, amb els seus estudis sobre la Intel·ligència Emocional, entre d'altres. Ambdós pensadors tenen en comú una visió crítica del concepte tradicional d'intel·ligència.

He aplicat durant 6 anys aquest sistema en crèdits variables i sessions de Tutoria, i trobo que els continguts són molt necessaris i molt adients per a l'alumnat de tot tipus. La majoria de nois i noies amb els que he treballat els han valorat positivament aquests aprenentatges, perquè tenen molt a veure amb la seva vida quotidiana.

No obstant, els sistema també té els seus punts febles; un d'ells és que no hi ha un procediment clar d'avaluació. La formació cívica es manifesta en conductes i aquestes, encara que les observem a l'aula cada dia, són difícils de recollir i valorar d'una manera pautada.

Una forma d'avaluar les competències socials són els tests. Per exemple el test d'Assertivitat de Michelson. Existeixen formularis prou validats i contrastats sobre cadascuna de les competències socials, però aquests són molt fàcils de "falsificar" si l'alumne que els realitza se sent observat o avaluat. Els pot emplenar el professorat a partir de les seves observacions, però és complicat perquè hi ha moltes preguntes, moltes conductes a observar i molts adolescents per aula.

Aquesta recerca, doncs, ha consistit en elaborar un Sistema d'Avaluació de Competències Socials (SACS) que reculli un test reconegut i validat per a cada àmbit del PCS, i el posi a disposició a través d'aquesta web o de la Intranet dels centres. Les principals innovacions que aporta el SACS són els següents:

L'espai web "eduquem.net" acull el programari i els resultats estadístics que es van obtenir a l'IES El Castell d'Esparreguera durant el curs 06/07, amb una participació de 396 usuaris/àries de 1r a 4t d'ESO.

Àlex Sala Paixau

Esparreguera, maig 2007