TEST D'ASSERTIVITAT

Cliqueu AQUÍ per entrar

entrar

L'assertivitat és la capacitat de respondre equilibradament davant d'un conflicte o oposició d'interessos. Això vol dir defensar el que tu vols o opines:

  • Sense perjudicar el dret dels altres a ser
    tractats amb respecte
  • De manera sincera i sense amenaces
  • Respectant els teus propis drets personal

Aquest equilibri s'expressa gràficament en una balança amb aquest aspecte:

En un extrem (a l'esquerra) hi ha la inhibició, és a dir la tendència a no defensar correctament els nostres interessos per por al conflicte. A l'altre extrem (dreta) la tendència contrària, l'agressivitat, a no respectar correctament els drets de l'altre.

Pot donar un valor entre -24 i +24, però normalment es mou per la part central. El número considerat més òptim és el zero (assertivitat total).

Aquest test està basat en el CABS o Children Assertive Behavior Scale de Michelson (1987), en versió adaptada per a l'alumnat d'ESO, i té per finalitat calcular un indicador del grau d'assertivitat a partir de les respostes de l'alumnat a situacions quotidianes. L'indicador va del -24 (màxima inhibició) al +24 (màxima agressivitat). El 0 indica màxima assertivitat. El resultat es grava per permetre el seu procés estadístic i la seva comparació amb altres paràmetres, dins del marc del Sistema d'Autoavaluació de Competències Socials.

S'han incorporat les característiques següents:

  1. Les preguntes varien segons l'edat (14-, 15+)
  2. Càlcul automàtic i immediat del resultat
  3. Il·lustració del formulari i gràfic animat del resultat

INSTRUCCIONS

Cada pregunta planteja una situació social diferent (per exemple, "he de demanar un favor..."). Aleshores es donen tres possibles respostes i s'ha d'escollir la que representa millor el que jo faria en la situació donada.

És molt important que les respostes reflecteixin quina és la meva forma de comportar-me; per tant no s'ha de respondre el que "s'hauria de fer ", en teoria, sinó el que acostumo a fer realment, a la meva pràctica diària. Només d'aquesta manera els resultats del test seran representatius del meu grau d'assertivitat.

És recomanable la cumplimentació d'aquest test amb la presència d'un professor o professora, a l'aula d'informàtica i amb un ordinador per alumne/a.

Cliqueu AQUÍ per entrar

entrar

Font: Escala de conducta assertiva per a adolescents. Segura Morales , Manuel; R. Expósito , Juana i Arcas Cuevas , Margarita. Educació Secundària Obligatòria. 2n cicle. Programa de competència social. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. (pàg. 99-108) - recollit també a http://www.xtec.net/~arodet/eso.htm
El contingut d'aquest test forma part d'un projecte de recerca d'investigació desenvolupat durantel curs 2006/07 gràcies a una llicència concedida pel Departament d'Educació i Universitats (DOGC núm.: 4699 de 17.8.2006) Programació: Àlex Sala Paixau. Supervisió: Maria Masip Utset - Institut de Ciències de l'Educació - Universitat Autònoma de Barcelona. Amb la col·laboració del professorat i alumnat de l'IES El Castell d'Esparreguera (Barcelona). Les il·lustracions procedeixen de la biblioteca de Microsoft Office.

Versió 2.0 - setembre 2012